1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. general
  4. Team Building Activities 2020
Team Building Activities 2020

16 October 2020

Team Building Activities 2020


วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรม Team Building ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างเป้าหมายในการทำทำงานร่วมกันได้ ตลอดจนวิธีร่วมมือกันเดินไปพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ โดยกำหนดให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้