1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. general
  4. ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2563
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2563

07 October 2020

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2563


วันที่ 7 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประจำปี2563ให้กับพนักงาน และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้